วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


รูปวงกลม
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
การเขียนตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิก